I am thinking of becoming a teacher - Rwy’n ystyried bod yn athro

Physics teaching is one of the most challenging and fulfilling careers you could consider. Our schools need more specialist physics teachers than ever before, so we hope our information and advice will encourage you to pursue this rewarding career path.

I am thinking of becoming a teacher

Physics teaching is one of the most challenging and fulfilling careers you could consider. As a specialist physics teacher, you will play a pivotal role in educating the next generation of physicists and engineers.

Mae addysgu ffiseg yn un o’r gyrfaoedd mwyaf heriol y gallech eu hystyried ond mae’n un o’r rhai sy’n cynnig y boddhad mwyaf hefyd. Fel athro ffiseg arbenigol, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o addysgu’r genhedlaeth nesaf o ffisegwyr a pheirianwyr.

Why teach? - Pam addysgu?

Teaching physics allows you to use your physics knowledge every day.

You will make the most of the skills you have acquired from your degree and will leave the workplace at the end of the day feeling satisfied that you are playing an inspirational role in young peoples’ lives.

No single day in the classroom is the same. You will be required to think on your feet and use your creativity to address new challenges and answer unique questions.

Although you will need to be resilient and patient, and have excellent communication skills, you will be supported throughout your training as you discover what it takes to become a great teacher of physics.

Mae addysgu ffiseg yn eich galluogi i ddefnyddio eich gwybodaeth am ffiseg bob dydd.

Byddwch yn gwneud yn fawr o’r sgiliau yr ydych wedi’u meithrin o raglen eich gradd, a byddwch yn gadael eich gweithle ar ddiwedd y dydd yn teimlo’n fodlon eich bod yn cyfrannu at ysbrydoli pobl ifanc.

Mae pob diwrnod mewn ystafell ddosbarth yn wahanol. Bydd angen i chi feddwl yn chwim a defnyddio eich creadigrwydd i fynd i’r afael â heriau newydd ac ateb cwestiynau unigryw.

Bydd angen i chi fod yn wydn ac yn amyneddgar a meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog, ond byddwch yn cael cymorth o ran hynny drwy gydol eich hyfforddiant wrth i chi ddarganfod beth sy’n gwneud athro ffiseg gwych.

 

Training Grants - Grantiau hyfforddiant

For courses beginning in the 2016/2017 academic year, you could be entitled to up to £20,000 funding for your teacher training year. Find out more about the teacher training grants available.

Ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau yn ystod blwyddyn academaidd 2016/2017, gallai fod gennych hawl i gael hyd at £20,000 o gyllid ar gyfer eich blwyddyn o hyfforddiant athrawon. Mae rhagor o wybodaeth am y grantiau hyfforddiant athrawon sydd ar gael i’w gweld yma: www.teachertrainingcymru.org.

 

Benefits - Buddion

As a qualified teacher, your starting salary in Wales will be approximately £ £22,244. Salaries increase each year, giving you the potential to earn £32,831 as a classroom teacher. If you become a head teacher you can expect to earn between £43,665 and £107,210.

On top of the financial benefits, your career options remain very varied. As a physics teacher, you can gain seniority within the classroom or in a leadership role, depending on your interests and aptitudes. You could move up to gain responsibility for the physics department, focus on special needs or pastoral care, or become a deputy head teacher.

There are also opportunities beyond the classroom such as coaching a football team or running an astronomy club.

To find out more, visit Teacher Training & Education in Wales.

Fel athro cymwys, bydd eich cyflog cychwynnol yng Nghymru yn oddeutu £22,244. Mae cyflogau’n cynyddu bob blwyddyn, a gallech ennill £32,831 fel athro dosbarth. Gallwch ddisgwyl ennill rhwng £43,665 a £107,210 os byddwch yn mynd yn bennaeth.

Yn ogystal â’r buddion ariannol, bydd eich opsiynau o ran gyrfa yn parhau’n amrywiol iawn hefyd. Fel athro ffiseg, gallwch anelu at swydd uwch fel athro dosbarth neu fel aelod o’r tîm arwain, yn dibynnu ar eich diddordebau a’ch gallu. Gallech ddod yn gyfrifol am yr adran ffiseg, canolbwyntio ar anghenion arbennig neu ofal bugeiliol, neu fynd yn ddirprwy bennaeth.

Mae cyfleoedd ar gael y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth hefyd, megis cyfleoedd i hyfforddi tîm pêl-droed neu gynnal clwb astronomeg.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hyfforddiant Athrawon ac Addysg yng Nghymru.

 

If you have any further questions please email teach@iop.org or register below to receive updates on funding, events and support:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi ebostio teach@iop.org neu gofrestru isod i gael y manylion diweddaraf am gyllid, digwyddiadau a chymorth:Cookie Settings